Η άνοια με σωμάτια του Lewy
Η άνοια με σωμάτια του Lewy
Η άνοια με σωμάτια του Lewy είναι εξίσου συχνή με τις άλλες άνοιες. Σε κάθε 4-5 περιστατικά με άνοια τύπου Alzheimer αντιστοιχεί ένα περιστατικό με άνοια με σωμάτια του Lewy. Αν και υπάρχουν διαγνωστικά κριτήρια, δυστυχώς μπορεί να αναγνωρίσουν μονάχα ένα στα τρία περιστατικά. Αυτό το γεγονός καθιστά την άνοια αυτή ιδιαίτερα σοβαρή, δεδομένου ότι διαλάβει την προσοχή και χρήζει διαφορετικής θεραπείας απ' ό,τι οι άλλες μορφές άνοιας. Οι θεραπευτικοί στόχοι εστιάζουν σε πολλά πεδία, όπως κίνηση, γνωσιακή λειτουργία, ψυχιατρικά συμπτώματα, διαταραχές από το αυτόνομο, αλλά και διαταραχές ύπνου. Επίσης, οι ασθενείς έχουν μεγάλη ευαισθησία στις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα αντιψυχωσικά, εμφάνιση ψυχωσικής συμπτωματολογίας από αντιπαρκινσονικά φάρμακα, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση πολύ σημαντική. Η διαγνωστική διαδικασία με την κλινική εκτίμηση στοχεύει να αναγνωρίσει διαταραχές της προσοχής, της οπτικοχίορι.κής αντίληψης και των εκτελεστικών λειτουργιών, διαταραχές που εμφανίζονται με διακυμάνσεις. Επίσης, η παρουσία παρκινσονισμού και οπτικών συμπλοκών ψευδαισθήσεων, με την παράλληλη παρουσία και διαταραχών ύπνου, συμπληρώνει την κλινική εικόνα. Η χρήση της νευροαπεικόνισης είναι πολύτιμη, ιδιαίτερα η SPECT, όπου διαπιστώνεται υποάρδευση των ινιακών περιοχών, και η DAT-SCAN όπου φαίνεται. η απώλεια της ντοπαμινεργικής μεταβίβασης ска βασικά γάγγλια (άνω εικόνα).