Νόσος Pick
Νόσος Pick

Σε αντίθεση με τη βρεγματο-κροταφική εντόπιση της v. Alzheimer, η v. Pick ή μετωπο-κροταφική άνοια χαρακτηρίζεται από ατροφία των μετωπο-κροταφι-κών περιοχών του εγκεφάλου, και σήμερα δεν θεωρείται ενιαία νοσολογική οντότητα, αλλά αποτελείται από διαφορετικούς φαινοτύπους, ανάλογα με την τοπογραφική κατανομή της βλάβης, μετωπιαία ή κροταφικά. Χαρακτηρίζεται ειδικότερα από ατροφία των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών, από απώλειες νευρώνων και γλοίωση, και από την παρουσία σωματίου του Pick (συσσωρεύσεις κυτταροσκελετικών στοιχείων). Η νόσος ευθύνεται για το 5% του συνόλου των μη αναστρέψιμων ανοιών.

Αρχικά εκδηλώνεται κλινικά με μετωπιαίο σύνδρομο και συμπεριφορά άρσης αναστολών, και σχετική διατήρηση των νοητικών λειτουργιών. Το σύνδρομο Kluver-Bucy (απάθεια, βουλιμία, υπερσεξουαλικότητα, οπτική και ακουστική αγνωσία) είναι συχνότερο στη v. Pick παρά στη v. Alzheimer, ενώ της εκδήλωσης της νόσου προηγούνται νευροψυχιατρικά συμπτώματα, κυρίως συμπτώματα που αφορούν στην αλλαγή στη συμπεριφορά.

Η διάγνωση συχνά τίθεται νεκροτομικώς, εντούτοις ο απεικονιστικός έλεγχος με MRI και ιδιαίτερα με SPECT μπορεί να αναδείξει την προεξάρχουσα προσβολή των μετωπιαίων και κροταφικών λοβών και να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση με άλλα είδη άνοιας.